Syn- och hörselinstruktör

HeminstruktörKursplan för syn- och hörselinstruktörsutbildning

Under hösten 2017 kommer kursen att pågå med studier på skolan under vecka 41–43, följt av praktik vecka 44–46 och sedan avslutas kursen på skolan vecka 47.

OBS! Sista anmälningsdag är 11 september.

SYFTE

Syftet med syn- och hörselinstruktörsutbildningen är att ge en praktisk och teoretisk utbildning för att kunna ge personer med synnedsättning, hörselnedsättning eller kombination av dessa stöd, så att personerna kan öka sin förmåga att hantera sitt vardagliga liv och ges möjlighet till delaktighet och aktivitet.

KURSDELTAGARE

Kursen omfattar sju veckor och vänder sig till personer med grundutbildning från vårdutbildning eller motsvarande kunskaper, eller personer inom kommunens verksamhet med erfarenheter av arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning.

Sex till tio deltagare kan beredas plats vid varje kurs. Det finns möjlighet att bo på skolans internat under teoriveckorna. Skolan anordnar utbildning när tillräckligt många ansökande finns. Syn- och hörselinstruktörsutbildningen kan då tillfälle ges integreras med våra ordinarie kortkurser för personer med synnedsättning.

MÅL

Mål för kursen är att ge kursdeltagarna:

  • kunskap om och förståelse för de varierande behov av särskilda insatser som personer med syn- och/eller hörselnedsättning har,
  • kunskap för att metodiskt och tillsammans med personerna kartlägga behov, planera och genomföra träningsinsatser, som att hantera hjälpmedel och att klara det dagliga livet i hemmet och i närmiljön,
  • kunskap för att genomföra åtgärder i hemmiljön för att underlätta vardagen och för att öka säkerheten,
  • kunskap om behovet av kommunikation och alternativa former för denna samt vikten och möjligheten att tillägna sig information,
  • kunskap för att kunna orientera och vägleda om samhällets olika resurser för personer med funktionsnedsättning,
  • kunskap för att kunna informera och utbilda annan personal i kommunen om situationen/behoven för personer med hörselnedsättning, synnedsättning och dem med en kombination av dessa samt om sitt eget arbete.

KURSENS GENOMFÖRANDE

Alla former av kommunikation och informationshantering påverkas av en syn- och/eller hörselnedsättning. Det gäller både att läsa skriven text, ta emot information och att kunna kommunicera med andra människor. Därför läggs stor vikt vid detta.

Kursen betonar att metodiken i arbetet bör grunda sig på ett individbaserat och lösningsfokuserat arbetssätt. Det är personens behov och önskemål som ska vara vägledande för instruktörens insatser.

Kursen är en uppdragsutbildning som innehåller både undervisning på folkhögskolan och distansstudier. Fördelningen är fyra veckor på skolan och tre veckor distansstudier. De fyra veckorna på folkhögskolan ägnas främst åt teoretisk utbildning, samt en del praktisk träning i att lära ut hanterandet av hjälpmedel och åtgärder i hemmet som underlättar för personer med synnedsättning och de med både syn- och hörselnedsättning. För detaljer se preliminärt schema för kursen. Distansstudierna fokuserar på inläsning av litteratur och att arbeta med instuderingsuppgifter.

Under hösten 2017 kommer kursen att pågå med studier på skolan under vecka 41–43 , följt av praktik vecka 44–46 och sedan avslutas kursen på skolan vecka 47.

OBS! Sista anmälningsdag är 11 september.

För ytterligare information om kursen, kurstider och kostnad ring: 08-550 910 50. Du kan också skicka e-post till solvillan@hagaberg.fhsk.se